Chính Sách Quyền Riêng Tư

Nội dung hiển thị là bản dịch từ văn bản gốc bằng tiếng Anh, và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung bản dịch và bản gốc thì nội dung bản gốc được ưu tiên sử dụng.

Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có được với sự đồng ý của bạn sẽ được lưu giữ an toàn trong các hệ thống điện toán và những dữ liệu này được coi là những dữ liệu BÍ MẬT, và được bảo vệ theo Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu. Chính sách của VMB là không tiết lộ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào không có mối quan hệ công việc trừ khi có sự đồng thuận của khách hàng hoặc trong trường hợp cần phải tiết lộ để phục vụ cho mục đích pháp lý hoặc pháp định. Dữ Liệu Cá Nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn vào tên, ngày sinh, địa chỉ điện thư, địa chỉ nơi ở, thông tin ngân hàng, tình hình tài chính, hoạt động thương mại, thông tin số dư tài khoản, lịch sử giao dịch, các biểu mẫu KYC.

Tiếp Cận Dữ Liệu Cá Nhân

VMB có thể không tiết lộ bất cứ thông tin nào như vậy trừ khi việc tiết lộ có thể là cần thiết trong quá trình thực hiện các giao dịch và phục vụ cho mục đích quản lý (các) tài khoản của khách hàng và khi đó chỉ tùy thuộc vào nguyên tắc đảm bảo bí mật thông thường, hoặc theo yêu cầu của luật pháp. Quyền tiếp cận tới những thông tin như thế chỉ có thể được đáp ứng cho những người, ví dụ như nhân viên của EMB và / hoặc các bên thứ ba, theo trường hợp “cần phải biết” những thông tin đó để cung cấp dịch vụ chokhách hàng và/hoặc cho VMB.

Trong tất cả các trường hợp, VMB duy trì các quyền kiểm soát vật chất, điện tử và theo thủ tục để bảo vệ những thông tin như vậy. Những biện pháp kiểm soát được thiết kế một cách hợp lý để: (i) đảm bảo sự an ninh và bảo mật cho các hồ sơ và thông tin của khách hàng; (ii) bảo vệ khỏi những mối đe dọa hoặc nguy hiểm đối với sự an ninh hoặc toàn vẹn của các hồ sơ và thông tin của khách hàng; và (iii) bảo vệ khỏi những hình thức truy cập hoặc sử dụng trái phép các hồ sơ hoặc thông tin của khách hàng có thể gây nên thiệt hại nặng nề hoặc phiền toái cho khách hàng.

Tiếp Thị và Truyền Thông

VMB có thể liên hệ với bạn qua email vào bất cứ lúc nào để cung cấp thông tin về những xu hướng thị trường, và /hoặc để thông báo cho về những tài liệu tiếp thị, huấn luyện và giáo dục hoặc để yêu cầu đánh giá về các dịch vụ của công ty. Bạn có thể thoát khỏi ứng dụng này bất cứ lúc nào bằng cách nhấp trỏ vào đường dẫn bỏ đăng ký được đặt ở cuối mỗi email gửi tới bạn.